Политика на поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТНОСНО ВНЕДРЕНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(в сила от 25 май 2018 г.)

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ!

СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 831408470, със седалище гр. София, ул. „Михаил Буботинов“ бл. 36, вх. В, и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин бл. 812, вх. В, тел.: 02/9544143; е-mail: pedagog6@yahoo.com, и е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ уважава поверителността на личните Ви данни.

 • Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни е приоритетно важен въпрос за нас.
 • Ние обработваме лични данни, събрани по време на посещението Ви на нашите уеб страници, както и чрез преките и непреките контакти с нашите представители, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
 • Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

Какво представляват политиките за поверителност?

Тези политики имат за цел да Ви представят изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата политика за сигурност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоя Ви на нашите уеб страници по-добър?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази политика за сигурност СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ декларира, че се прилагат всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез определен идентификатор – като име, идентификационен номер, местонахождение, телефонен номер и други, или чрез един или повече специфични признаци, наричано за краткост „субект на лични данни“.

Какви лични данни събира СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти или услуги, СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ събира следната информация за Вас:

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес и други данни, свързани с регистрацията Ви за получаване на достъп до нашите електронни образователни продукти, за заявки и договори за доставка на нашите учебници и учебни помагала и други при попълване на различните форми, поместени на нашите уеб страници, включително създаване на първоначална регистрация;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите уеб страници – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата, и др.;
 • „Бисквитки“ (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ събира личните Ви данни, за да изпълни задълженията си по предоставяне на необходимите Ви продукти и услуги – на договорно основание или на основание нормативни изисквания на Министерството на образованието и науката и други институции.

СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването, например за маркетингови цели и изпращане на информационни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя и при срещи с наши представители и автори, при представяния на нашите продукти и услуги или при регистрация на уеб страниците ни.

Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като направите съответното писмено искане по пощата или на електронната поща на издателството, както и чрез своя профил на уеб страниците ни.

СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както и ако това е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите и продуктите, предлагани от СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“. За да Ви предоставим достъп до нашите уеб страници, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата или продукта, към който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

 • Чрез попълване от Ваша страна на поръчки, заявки, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“. Формулярите се предоставят от нашите представители при представяне и предоставяне на нашите продукти и услуги;
 • Чрез посещение на нашите електронни платформи за използване на услугите от уеб страниците ни;
 • При актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • Чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб страниците на СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“;
 • Чрез обработка на информация за IP адреси, cookies („бисквитки“), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни, преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранението им е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 10 (десет) години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

Ако обработваме личните Ви данни във връзка с използването на нашите услуги, съхранението им е за срок от 10 (десет) години от преустановяване на предлагането на съответната услуга. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

В посочените случаи от нашата система се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ се задължава да не се предоставят личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб страница;
 • Министерството на образованието и науката и други институции, имащи отношение към организацията и контрола на дейността на СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • по искане на физическото лице, предоставило данните – субект на защитата на лични данни;
 • по искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския съюз.

Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато посещавате уеб страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването ѝ.

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които могат да бъдат използвани.

Необходими „бисквитки“

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб страницата. Тази категория включва например:

 • „бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
 • „бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
 • „бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (например настройки за търсене или настройки за език);
 • „бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки“

Използваме аналитични „бисквитки“, за да регистрираме поведението на потребителите (например кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки“

Ние също може да използваме „бисквитки“ за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива „бисквитки“ (например кликване върху рекламни банери, посетени под страници, въведени заявки за търсене), се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси (реклама, базирана на индивидуалния интерес).

Рекламни „бисквитки“ на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни „бисквитки“. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб страница реклами, свързани с интереси, които се основават на анализ на Вашето поведение на ползване (например кликвания върху рекламни банери, посетени под страници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

„Бисквитки“ при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават „бисквитки“ на компютъра Ви („бисквитка“ при препращане), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези „бисквитки“ обикновено губят валидността си след 30 (тридесет) дни. В случай че посетите определени страници, които хостваме, и че „бисквитката“ все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания. За тази цел се използват инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти с помощта на аналитични „бисквитки“ или чрез оценка на log файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели. По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват „бисквитки“ за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и следователно е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на „бисквитки“.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета на Европа (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ обработва за Вас, и да получите копие от тях;
 • Право да искате от СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ коригиране в случай, че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите съобщение на е-mail: pedagog6@yahoo.com;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг, като използвате линка за отписване, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезете в личния си профил на нашата уеб страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за маркетинг, като изпратите и съобщение на е-mail: pedagog6@yahoo.com;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно чeтивен формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисията за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, както и информация за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Това право Ви дава възможност по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение

Това право Ви дава възможност да направите възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъдете уведомени, преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисията за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или ако решението на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Промени в политиките за поверителност

За всички извършени промени в тези политики за поверителност декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (е-mail) на предоставената от Вас електронна поща.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, като поставим съобщения в офисите, центровете и на уеб порталите ни.

Тези политики за поверителност са приети в СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с- ие“ и са в сила от 25 май 2018 г.